ลูกขนไก่ ที่ใช้ในการแข่งขันแบดมินตัน

พนันบอลออนไลน์

แบดมินตันเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ช่วยส่งเสริมในกิจกรรมการออกกำลังกายทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีความสัมพันธ์กันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังช่วยฝึกให้ผู้เล่นเป็นคนที่มีอารมณ์มั่นคง มีความอดทน และรู้จักการควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้

ลูกขนไก่ จัดว่าเป็นอุปกรณ์การเล่นแบดมินตันที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน เพราะถ้านำลูกขนไก่ที่ด้อยคุณภาพมาใช้ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน อาจจะเป็นผลให้การซ้อมหรือการแข่งขันไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร ตามกติกาการเล่นแบดมินตันของสหพันธ์แบดมินตันฉบับล่าสุด ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2531ได้กำหนดให้ลุกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขันนั้น

อาจจะต้องทำด้วยวัสดุที่เป็นธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ก็ได้ แต่ต้องมีวิถีการวิ่งเหมือนวัสดุธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าไอ.บี.เอฟ. ได้กำหนดคุณลักษณะของลูกขนไก่ไว้ ความแตกต่างของลุกขนไก่ในแต่ละทวีปก็มีอยู่มากเกี่ยวกับวิถีและความเร็วในสภาพความกดดันอากาศสูง หรือสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกันอันเป็นปัญหาในความเป็นมาตรฐานของลุกขนไก่ ซึ่งจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของประเทศเจ้าภาพ ดังนั้น สหพันธ์แบดมินตันนานานชาติจึงตราข้อบังคับขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ 2532เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของลูกขนไก่ที่จะใช้ทำการแข่งขันรายการต่างๆที่สำคัญของโลก

ลูกขนไก่เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ควบคู่กับแร็กเกต ถ้าแร็กเกตที่ใช้ตีมีคุณภาพที่ดีแต่ลูกขนไก่กลับไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันก็ไม่สามารถไปด้วยกันได้ ดังนั้น ลุกขนไก่จึงเป็นตัวแปรสำคัญของผู้เล่นสามารถทำให้ผลการแข่งขันผิดพลาดหรือเปลี่ยนแปลงไปได้